Nghị Quyết : 18/NQ-HĐND ngày 20 /07/2022 Về việc điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giao đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022

Email In PDF.

V/v: điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giao đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 Xem Thêm

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 8 2022 16:33 )