TRANG CHỦ Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Email In PDF.
I. Chức năng

     1. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập trên cơ sở đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 2874/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

     2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức tự trang trải một phần chi phí hoạt động.

     3. Trụ sở đặt tại: Nhà số 118, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

     4. Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT.

II. Nhiệm vụ

     1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và cơ chế, chính sách về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung và vệ sinh môi trường ở nông thôn do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

     3. Quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn được cấp có thẩm quyền giao và tổ chức việc cung cấp nước sạch theo giá bán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

     4. Phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân ở nông thôn về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng và nhân rộng các mô hình tăng cường tiếp cận với nước sạch, giảm thiểu ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.

     5. Trực tiếp tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh trong phạm vi trách nhiệm thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT.

     6. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

     7. Hướng dẫn, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực cho bộ máy làm công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở cấp huyện và cấp xã.

     8. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo qui định của pháp luật;

    9. Thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan.

     10. xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

     11. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

     12. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

    13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao hoặc ủy quyền.

III. Quyền hạn

     1. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật.

     2. Được thu thập thông tin về địa chất thủy văn, cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

     3. Được tổ chức hoặc liên doanh, liên kết tổ chức các hoạt động tư vấn và cung ứng các dịch vụ về khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, thăm dò khai thác nước ngầm, nước mặt, cung ứng vật tư thiết bị, phân tích kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng nước, đánh giá môi trường và các công việc khác có liên quan phù hợp với khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật.

     4. Được thu phí kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng nước, phí sử dụng nước sạch theo đơn giá quy định của cấp có thẩm quyền.

      5. Các quyền khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

IV. Các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm

     1. Phòng Tổ chức - Tổng hợp.

     a) Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; thu, chi tài chính; hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, cải cách hành chính, bảo vệ trật tự cơ quan.

      b) Nhiệm vụ:

     - Quản lý công tác nghiệp vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ của Trung tâm đúng pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ;

     - Quản lý việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản đúng thủ tục quy định của Giám đốc Trung tâm ; quản lý con dấu đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật;

     - Quản lý toàn bộ tài sản trong đơn vị như: nhà cửa, dụng cụ, trang thiết bị kỹ thuật làm việc, hệ thống Internet, xe ôtô, phương tiện công tác và có kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo quản các tài sản bảo đảm phục vụ công tác cho lãnh đạo Trung tâm;

- Thực hiện công tác lập dự toán và thu - chi tài chính phục vụ hoạt động của đơn vị và Ban Quản lý Dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; quản lý tài chính, sử dụng ngân sách, tài sản công đúng chế độ quy định của Nhà nước;

     - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm thực hiện các chính sách đối với cán bộ, viên chức như: tuyển dụng, hợp đồng lao động, nâng lương, nâng ngạch, chuyển loại, quản lý, theo dõi nội dung, chất lượng, thời gian thực hiện công việc của từng viên chức; khen thưởng, kỷ luật; quy hoạch, đào tạo;

     - Tổng hợp xây dựng lịch công tác định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Trung tâm, bảo đảm các điều kiện tổ chức hội họp, lễ tân, khánh tiết, đi công tác của lãnh đạo Trung tâm;

     - Phối hợp với Phòng Quản lý Cấp nước xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ cấp nước; 

     - Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

     - Quản lý quy chế, nội quy làm việc, an ninh trật tự, vệ sinh và văn hoá công sở.

     2. Phòng Kế hoạch - Truyền thông.

     a) Chức năng:

     Tổng hợp nhu cầu về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng kế hoạch quý, 6 tháng, hàng năm, các chương trình, dự án, công tác truyền thông về nước sạch và vệ nông thôn để Giám đốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

      b) Nhiệm vụ:

     - Lập kế hoạch quý, 6 tháng, hàng năm về chương trình, dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     - Thực hiện phân phối tiền vốn, vật tư đối với các địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý khai thác các công trình cấp nước tập trung đối với các trạm cấp nước;

     - Tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước an toàn;

     - Xây dựng các mô hình về xử lý chất thải, rác thải và nhân rộng; tăng cường tiếp cận với nước sạch, giảm thiểu ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn ; 

     - Thường xuyên cập nhật thông tin về vệ sinh môi trường nông thôn để báo cáo định kỳ và đột xuất;

     - Tổng hợp báo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo định kỳ và đột xuất; tổng hợp, trả lời chất vấn cử tri.

     3. Phòng Kỹ thuật.  

     a) Chức năng: Tham mưu Giám đốc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.

      b) Nhiệm vụ:

     - Thẩm định các đồ án khảo sát, thiết kế, lập dự toán; kiểm tra, giám sát thi công, nghiệm thu chất lượng các công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng pháp luật hiện hành;

      - Tư vấn kỹ thuật, thi công khoan khảo sát, khoan tạo nguồn; kiểm tra, giám sát bơm thí nghiệm nước, đánh giá chính xác công suất các lỗ khoan;

     4. Phòng Quản lý Cấp nước và Môi trường nông thôn.

     a) Chức năng:

     Tham mưu Giám đốc quản lý, nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trong tỉnh.

     b) Nhiệm vụ:

     - Xây dựng các nội quy, quy chế, quy định về quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn;

     - Huấn luyện nâng cao năng lực thực hành, đáp ứng yêu cầu vận hành công trình cho đội ngũ công nhân vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn;

     - Phối hợp với Phòng Tổ chức - Tổng hợp xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ cấp nước;

     - Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ, lập dự toán mở rộng các công trình cấp nước sạch nông thôn;

     - Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững dịch vụ cấp nước sạch nông thôn và triển khai thực hiện;

     - Thường xuyên cập nhật thông tin toàn diện các công trình cấp nước sạch nông thôn để báo cáo định kỳ và đột xuất;

     - Quản trị mạng, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về nước sạch nông thôn cấp tỉnh;

     - Quản lý vận hành trang thông tin điện tử;

     - Quản lý, chăm sóc khách hàng;

     - Quản lý, khai thác phần mềm quản lý cấp nước, in hóa đơn tiền nước.

     5. Các Nhà máy nước sạch (trực thuộc Phòng QLCN và MT).

     a) Chức năng: Quản lý, vận hành, cung cấp nước sạch nông thôn.

     b) Nhiệm vụ:

     - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các trạm cấp nước sạch nông thôn;

    - Thi công, lắp đặt vật tư thiết bị ngành nước, hệ thống dẫn nước, tuyến ống phân phối, hệ thống nước hộ gia đình, cơ quan;

     - Ghi nhập chỉ số đồng hồ, thu - nộp tiền tiền sử dụng nước;

    - Bảo vệ các công trình cấp nước, chống thất thoát, thất thu nước sạch.

     6. Phòng Kiểm nghiệm chất lượng Nước - Môi trường.

     a) Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực phân tích, đánh giá kiểm soát chất lượng nước môi trường.

     b) Nhiệm vụ:

     - Phân tích, đánh giá chất lượng nước và vệ sinh môi trường, tổng hợp những kết quả nghiên cứu và các số liệu từ hệ thống phân tích để xác định những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề về xử lý nước và môi trường nông thôn;

     - Giám sát, kiểm tra, phân tích nguồn nước sinh hoạt của người dân; phát hiện các nguồn nước có khả năng bị ô nhiễm mầm bệnh, có nguy cơ cao gây bệnh, dịch để thông báo rộng rãi cho người dân không sử dụng;

     - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Truyền thông, hướng dẫn người dân nông thôn bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn như: xử lý nước, rác thải, phân người, phân gia súc; hướng dẫn và chỉ đạo các trạm cấp nước sạch nông thôn thực hiện nghiêm việc khử trùng, khử khuẩn nước sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh khu vực nhà máy và nguồn nước khai thác theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;

     - Làm dịch vụ kiểm nghiệm đánh giá chất lượng nước và môi trường theo quy định của pháp luật.

     7. Xí nghiệp Dịch vụ.

     a) Chức năng: Tư vấn, thi công lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

     b) Nhiệm vụ:

     - Khoan khảo sát, khoan tạo nguồn nước sạch;

     - Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thi công các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

     - Cung ứng, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị ngành nước.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 15:59 )  

Tìm kiếm công văn

Web site liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Huỳnh Văn Út
02563823179

Tin mới cập nhật

Thời tiết

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1011
mod_vvisit_counterHôm qua869
mod_vvisit_counterTuần này4668
mod_vvisit_counterTuần trước7827
mod_vvisit_counterTháng này21884
mod_vvisit_counterTháng trước59969
mod_vvisit_counterTất cả21988
Các thành viên : 3
Content : 127
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 1416954
Hiện có 29 khách Trực tuyến

Tin đọc nhiều

Hoạt động trong tuần

* Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
07/06/2022 | admin2

Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch v [ ... ]


ứng dụng CN 4.0 vào thanh toán tiền nước
30/11/1999 | admin2
article thumbnail

Hướng dẫn cài đặt và thanh toán hóa đ [ ... ]


Video Nổi bật