* Thông Báo Đơn Giá Nước 2022

Email In PDF.

 Quyết Định số: 59/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định  Xem Thêm

 

Tìm kiếm công văn