In
 - Kết Quả Bộ Chỉ Số Theo Dõi Đánh Giá Nước Sạch Nông Thôn Tỉnh Bình Định Năm 2021
- Kết quả bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Định năm 2020
-  Biểu mẫu 2020
- Kết quả chi tiết bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước Sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định 2019
- Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2018     
- Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2017 
- Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016 
- Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2015
- Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2014
- Tài liệu Bộ chỉ số năm 2014. Tải về 
- Tài liệu Bộ chỉ số theo quyết định 2570. Tải về
 - Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2013.

 

Biểu đồ Bộ chỉ số 2012 - 2014



Biểu đồ Bộ chỉ số 2009 - 2011


-Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2012. 

Kết quả chi tiết Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định năm 2011. 


Tin mới hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 3 2022 16:52 )