TRANG CHỦ Nhà máy NS

Nhà máy nước sạchQUYẾT ĐỊNH số: 4238/QĐ-UBND Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2022 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

Email In PDF.

Xem Thêm

 

Quyết Định số: 3371/ QĐ- UBND ngày 17 tháng 10 Năm 2022 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

Email In PDF.

Xem Thêm