Kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 – tỉnh Bình Định

In

Ngày 22/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Bộ chỉ số) năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các chỉ số theo dõi, đánh giá trên địa bàn nông thôn trong tỉnh đạt được đến cuối năm 2013 như sau:

bcs 2013

Kết quả cấp nước và nhà tiêu hộ gia đình nông thôn tỉnh Bình Định qua các năm

- Số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 1.176.093/1.299.250 người, đạt 90,5%.

- Số dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN02:2009/BYT của Bộ Y tế là: 694.642/1.299.250 người, đạt 53,5%.

- Số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu để sử dụng là 244.330/317.582 hộ, đạt 76,9%. Trong đó, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 207.359/317.582 hộ, đạt 65,3%.

- Số trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh (kể cả điểm trường, phân trường) là 1.171/1.658 trường, đạt 70,6%.

- Số trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh là 138/138 trạm, đạt 100%.

- Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh là 126.002/160.626 chuồng trại, đạt 76,0%.

(chi tiết Quyết định và số liệu có file đính kèm: Tải file đính kèm)

Công tác điều tra cập nhập số liệu Bộ chỉ số theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL, ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm; nhằm đánh giá kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên đia bàn tỉnh; đồng thời là cơ sở để các ngành, các địa phương làm căn cứ xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho những năm tiếp theo./.

                                                                          TG: Trần Văn Minh                               
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 09:13 )