Sự hình thành và phát triển của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định

In
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tiền thân là Ban Quản lý Chương trình Nước sinh hoạt nông thôn, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Định, do tổ chức Quốc tế UNICEF viện trợ, được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 10/01/1990 của UBND tỉnh Bình Định. 
Trung tâm nước Bình Định
Hình ảnh: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định

Căn cứ Chỉ thị số 200/TTg ngày 29/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 17/4/1995 của Chính phủ về chuyển giao Chương trình nước sạch nông thôn (kể cả Trung ương và địa phương) từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Tháng 10/1995, Ban Quản lý Chương trình Nước sinh hoạt nông thôn được chuyển giao trọn gói sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT). 

Căn cứ Thông tư số 07/LB-TT ngày 24/4/1996 của Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ Hướng dẫn quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Công văn số 383/NN-KH/CV ngày 04/01/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quản lý nhà nước về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UB ngày 22/3/1997 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sinh hoạt nông thôn cho Sở NN&PTNT;

Ngày 26/8/1996, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Quản lý Chương trình Nước sinh hoạt nông thôn thành Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-TTg, ngày 03/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 89/1999/QĐ-UB, ngày 01/7/1999 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban Quản lý dự án Chương trình MTQG thuộc Sở  NN & PTNT, Trung tâm Nước làm nhiệm vụ thường trực Ban Quản lý dự án thực hiện Chương trình MTQG;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg, ngày 25/8/2000 phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn (Chiến lược QG) đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1329/2005/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống; 

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 15/2006/TT-BYT ngày 30/11/2006 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình;

Ngày 25/12/2008, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2874/QĐ-CTUBND về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-CTUBND Ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Từ đó, bộ máy của Trung tâm Nước được hình thành các phòng giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm Nước (xem trang Sơ đồ tổ chức)./. 

Bài: Đinh Công Chánh – Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định  


Tin liên quan: